ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี

ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่ออันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทยอายุ 15-24 ปี

มนสิการ กาญจนะจิตรา, กัญญา อภิพรชัยสกุล
วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ 27/12/2022

https://thpjournal.thaihealth.or.th/