ความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นและระยะเวลาการมีบุตรในอำเภอนางรอง

ความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นและระยะเวลาการมีบุตรในอำเภอนางรอง

ชื่อผู้แต่ง : สุกัญญา จงถาวรสถิตย์, พิมลพรรณ อิศรภักดี, อารี จำปากลาย, Barbara Entwisle, Chirayath M. Suchindran
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2551

Journal of Population and Social Studies Volumn. 17 Issue. 1 Page. 1-18

Abstract URL: http://www.jpss.mahidol.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=87&Itemid=
Fulltext URL: http://www.jpss.mahidol.ac.th/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=94&Itemid=

Keyword: