ความสอดคล้องระหว่างดัชนีวัดสถานภาพเศรษฐกิจสังคมที่สร้างโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและโมเดลไอฮ็อบปิต

ความสอดคล้องระหว่างดัชนีวัดสถานภาพเศรษฐกิจสังคมที่สร้างโดยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและโมเดลไอฮ็อบปิต

ชื่อผู้แต่ง : ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
ชื่อวารสาร : วารสารพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์: 2551

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ Volumn. 48 Issue. 3 Page. 125-140

Abstract URL: http://goo.gl/9oXKqc
Fulltext URL: http://goo.gl/9oXKqc

Keyword: