ความรู้ พฤติกรรมเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง: กระบวนการขับเคลื่อนจากเพื่อนักวิจัยสู่กัลยาณมิตร

ความรู้ พฤติกรรมเพศ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นหญิง: กระบวนการขับเคลื่อนจากเพื่อนักวิจัยสู่กัลยาณมิตร

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์


วัตถุประสงค์: