ความรุนแรงทางเพศต่อวัยรุ่นหญิงในโรงเรียน

ความรุนแรงทางเพศต่อวัยรุ่นหญิงในโรงเรียน

ชื่อผู้แต่ง : รำไพ ศรีนวล, กฤตยา อาชวนิจกุล
ชื่อวารสาร : Journal of Population and Social Studies
ปีที่ตีพิมพ์: 2547

Journal of Population and Social Studies Volumn. 12 Issue. 2 Page. 113-133

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: