ความรับผิดชอบด้านครอบครัวและการทำงานที่มีผลต่ออนามัยของผู้หญิงทำงาน

ความรับผิดชอบด้านครอบครัวและการทำงานที่มีผลต่ออนามัยของผู้หญิงทำงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: จรรยา เศรษฐบุตร


นักวิจัย: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

วัตถุประสงค์: