ความยืนยาวชีวิตของประเทศไทย: ผลสะท้อนจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการขจัดสาเหตุการตาย

ความยืนยาวชีวิตของประเทศไทย: ผลสะท้อนจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีการขจัดสาเหตุการตาย

ชื่อผู้แต่ง : นันทวัน อินทชาติ, โยธิน แสวงดี
ชื่อวารสาร : วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย
ปีที่ตีพิมพ์: 2548

วารสารระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย Volumn. 18 Issue. 1 Page. 1-29

Abstract URL:
Fulltext URL:

Keyword: