ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต

ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต

ผู้แต่ง: ปาณฉัตร ทิพย์สุข, ฉันท์หทัย (อรทัย) อาจอ่ำ , รุ้งทอง  ครามานนท์, สุริยาพร จันทร์เจริญ
ภาษา: ไทย
ปีที่พิมพ์: 2562
บรรณาธิการ: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; นครปฐม
ISBN: 978-616-443-254-3
Keyword:

เอกสารดาวน์โหลด
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อระบบการบริหารจัดการและระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยชีวิต
1 มีนาคม 2565 1.59 MB จำนวนดาวน์โหลด 1 ครั้ง