ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมาตรการลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วนในเด็กไทย

ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อมาตรการลดปัญหาภาวะเริ่มอ้วนและโรคอ้วนในเด็กไทย

พจนา หันจางสิทธิ์, คมกฤช ตะเพียนทอง, ดลชัย ฮะวังจู, วรรณสุดา งามอรุณ
วารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ 27/12/2022

https://thpjournal.thaihealth.or.th/