ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีการเลือกผู้แทนราษฎรสตรี  (6)

ความคิดเห็นของชาวกรุงเทพมหานครที่มีการเลือกผู้แทนราษฎรสตรี (6)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: อรพินทร์ พิทักษ์มหาเกตุ , อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม

วัตถุประสงค์: