ครอบครัวและเยาวชนในประเทศไทย

ครอบครัวและเยาวชนในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชาย โพธิสิตา


นักวิจัย: จรรยา เศรษฐบุตร , สายฤดี  วรกิจโภคาทร, อ.ดร.แอนโทนี่  ประมวญรัตน, อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

วัตถุประสงค์: