คนนับคน

คนนับคน

ชื่อผู้แต่ง : ปราโมทย์ ประสาทกุล
ชื่อวารสาร : วารสารประชากร
ปีที่ตีพิมพ์: 2553

วารสารประชากร Volumn. 1 Issue. 2

Abstract URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2010/291-CountedPeople-Pramote.pdf
Fulltext URL: http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Contents/Articles/2010/291-CountedPeople-Pramote.pdf

Keyword: