ข้อมูลประมาณการประชากรวัยเรียน

ข้อมูลประมาณการประชากรวัยเรียน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: วรชัย ทองไทย , นางอัญชลี  วรางค์รัตน์, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์

วัตถุประสงค์: