การให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเขตเมืองและชนบทในประเทศไทย

การให้สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเขตเมืองและชนบทในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ภาณี วงษ์เอก


นักวิจัย: กาญจนา ตั้งชลทิพย์, มะลิ  อัมพรดนัย

วัตถุประสงค์: