การใช้ประโยชน์ข้อมูลสำมะโนทะเบียนราษฎร์

การใช้ประโยชน์ข้อมูลสำมะโนทะเบียนราษฎร์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: รศรินทร์ เกรย์


นักวิจัย: เรวดี สุวรรณนพเก้า

วัตถุประสงค์: