การใช้ข้อมูลสถิติของโครงการสำรวจการเฝ้าระวังทางประชากรจังหวัดกาญจนบุรี

การใช้ข้อมูลสถิติของโครงการสำรวจการเฝ้าระวังทางประชากรจังหวัดกาญจนบุรี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุญเลิศ เลียวประไพ


นักวิจัย: โยธิน แสวงดี, ณัฐชนันท์พร มีสุวรรณ, ปิยวัฒน์ เกตุวงศา,

วัตถุประสงค์: