การเสริมสร้างการวิจัยเชิงปฏิบัติการระยะยาวในด้าน SRH

การเสริมสร้างการวิจัยเชิงปฏิบัติการระยะยาวในด้าน SRH

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อารี จำปากลาย


วัตถุประสงค์:

 เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพให้แก่สมาชิกในเครือข่ายของ INDEPTH ที่มีการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัย พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกเครือข่าย INDEPTH  ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน.