การเฝ้าระวังการย้ายถิ่นในชนบทไทย: การศึกษาผลกระทบของการย้ายถิ่นและการส่งเงินกลับต่อการมีทรัพย์สินของครัวเรือนและต่อสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน

การเฝ้าระวังการย้ายถิ่นในชนบทไทย: การศึกษาผลกระทบของการย้ายถิ่นและการส่งเงินกลับต่อการมีทรัพย์สินของครัวเรือนและต่อสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: อารี จำปากลาย, Kathleen Ford

วัตถุประสงค์: