การเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จากปี 2531 – 2532

การเปลี่ยนแปลงภาวะเจริญพันธุ์ในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จากปี 2531 – 2532

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


วัตถุประสงค์: