การ	เปลี่ยนแปลงภาวะสมรสในประเทศไทย พ.ศ. 2503-2543: นัยต่อภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต

การ เปลี่ยนแปลงภาวะสมรสในประเทศไทย พ.ศ. 2503-2543: นัยต่อภาวะเจริญพันธุ์ในอนาคต

ชื่อผู้แต่ง : ชาย โพธิสิตา , นางอัญชลี  วรางค์รัตน์, รศรินทร์ เกรย์ , ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , ศุทธิดา ชวนวัน
ชื่อวารสาร : วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่ตีพิมพ์: 2552

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Volumn. 15 Issue. 5 Page. 703-722

Abstract URL: http://www.kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/viewarticle.php?id=675
Fulltext URL: http://www.kaekae.oas.psu.ac.th/ojs/psuhsej/viewarticle.php?id=675

Keyword: