การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มผู้ใช้บริการทางเพศที่เป็นผลมาจากการแพร่กระจายของโรคเอดส์ : ความคิดเห็นของผู้ขับแท็กซี่กลางคืนในกรุงเทพฯ

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในกลุ่มผู้ใช้บริการทางเพศที่เป็นผลมาจากการแพร่กระจายของโรคเอดส์ : ความคิดเห็นของผู้ขับแท็กซี่กลางคืนในกรุงเทพฯ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: สายฤดี วรกิจโภคาทร


นักวิจัย: Dr.Richard Cash

วัตถุประสงค์: