การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานภาพของสตรีไทย

การเปลี่ยนแปลงบทบาทและสถานภาพของสตรีไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: เบญจา ยอดดำเนิน-แอตติกจ์


วัตถุประสงค์: