การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหลังการแต่งงานของประชากรในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหลังการแต่งงานของประชากรในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: โยธิน แสวงดี

วัตถุประสงค์: