การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการย้ายถิ่นในประเทศไทย :กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการย้ายถิ่นในประเทศไทย :กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: จรรยา เศรษฐบุตร , กาญจนา ตั้งชลทิพย์, อารี จำปากลาย, ธีระพงศ์ สันติภพ

วัตถุประสงค์: