การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการย้ายถิ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (รอบที่ 3)

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมกับการย้ายถิ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษาอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (รอบที่ 3)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: จรรยา เศรษฐบุตร , วรชัย ทองไทย , กาญจนา ตั้งชลทิพย์, โยธิน แสวงดี, ธีระพงศ์ สันติภพ

วัตถุประสงค์: