การเข้าถึงการลงทุนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 8 ประการ (8 Investment) ของผู้สูงอายุไทย ปี 2564

การเข้าถึงการลงทุนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 8 ประการ (8 Investment) ของผู้สูงอายุไทย ปี 2564

ณรากร วงษ์สิงห์, ปิยวัฒน์ เกตุวงศา, คมกฤช ตะเพียนทอง, วณิสรา เจริญรมย์

วารสารการสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2566

https://pirsquare.sgp1.digitaloceanspaces.com/thai-health/files/6cbb841eecf4097778c79436b8e541d5