การส่งเงินกลับบ้านของผู้ย้ายถิ่นจากพม่า ลาว และเขมร ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือนของประเทศต้นทาง

การส่งเงินกลับบ้านของผู้ย้ายถิ่นจากพม่า ลาว และเขมร ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรือนของประเทศต้นทาง

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อารี จำปากลาย


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต

วัตถุประสงค์: