การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

การสำรวจคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, จรัมพร โห้ลำยอง

วัตถุประสงค์: