การสำรวจความเห็นและความต้องการของเยาวชนไทยต่อเป้าหมายของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8

การสำรวจความเห็นและความต้องการของเยาวชนไทยต่อเป้าหมายของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: จรรยา เศรษฐบุตร


นักวิจัย: นางอัญชลี  วรางค์รัตน์, จิรกิต  บุญชัยวัฒนา

วัตถุประสงค์: