การสำรวจความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)

การสำรวจความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment)

ระยะเวลาดำเนินงาน: พฤษภาคม – กันยายน 2560
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: โยธิน แสวงดี


วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อสะท้อนถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการชำระเงินของประชาชน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการปรับตัวของประชาชนในการใช้บริการ e-Payment
  2. เพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อบริการชำระเงินประเภทต่างๆ สำหรับนำไปใช้สนับสนุนการจัดทำนโยบายส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน