การสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การสำรวจความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากรธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน: กรกฎาคม – ตุลาคม 2562
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


วัตถุประสงค์: