การสำรวจความคาดหวังของครัวเรือน ชุมชนและรัฐต่อเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ “การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1”

การสำรวจความคาดหวังของครัวเรือน ชุมชนและรัฐต่อเด็กและเยาวชน ภายใต้โครงการ “การลงทุนในเด็ก ระยะที่ 1”

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กุศล สุนทรธาดา


นักวิจัย: รัชพันธุ์  เชยจิตร

วัตถุประสงค์: