การสร้างแบบจำลองปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ดิน

การสร้างแบบจำลองปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ดิน

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: ชาย โพธิสิตา , วรชัย ทองไทย , โยธิน แสวงดี, สุรีย์พร พันพึ่ง

วัตถุประสงค์: