การสร้างสรรค์ต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก (Rights to Play: ขอหนู..วิ่งเล่น)

การสร้างสรรค์ต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก (Rights to Play: ขอหนู..วิ่งเล่น)

ระยะเวลาดำเนินงาน: ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2559
สถานะ: กำลังดำเนินการ
หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา


นักวิจัย: ชุติมา  อยู่สมบูรณ์

วัตถุประสงค์:

  1. เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของนักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย
  2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ได้อย่างเหมาะสมช่วงวัย
  3. เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมต้นแบบที่มีประสิทธิผลต่อการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก
  4. เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนพื้นที่สุขภาวะในโรงเรียนให้มีความเหมาะสมต่อการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สร้างสรรค์นวัตกรรมต้นแบบการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก ผ่านแนวคิด Rights to Play