การสร้างดัชนีเพื่อการสำรวจสภาวะสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 2

การสร้างดัชนีเพื่อการสำรวจสภาวะสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 2

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


วัตถุประสงค์: