การสร้างดัชนีเพื่อการสำรวจสภาวะสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4

การสร้างดัชนีเพื่อการสำรวจสภาวะสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 4

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


วัตถุประสงค์:

  โครงการดัชนีสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีวัถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลจากการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ.2551 มาวิเคราะห์และสร้างเป็นดัชนีเพื่อชี้สภาวะสังคมของประเทศไทย จากนั้นจะนำเสนอดัชนีสังคมต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์นี้มาพิมพ์เป็น "รายงานสถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย" เพื่อเผยแพร่ต่อไป

1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์สังคมไทย จากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจฯ
2. จัดประชุมนักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อระดมความเห็นต่อผลการวิเคราะห์
3. จัดพิมพ์ "รายงานสถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย" เพื่อเผยแพร่ต่อไป