การสร้างดัชนีเพื่อการสำรวจสภาวะสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 3

การสร้างดัชนีเพื่อการสำรวจสภาวะสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 3

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


วัตถุประสงค์:

  โครงการดัชนีสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2553 มีวัถุประสงค์ที่จะนำข้อมูลจากการสำรวจสภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และสุขภาพจิต พ.ศ.2551 มาวิเคราะห์และสร้างเป็นดัชนีเพื่อชี้สภาวะสังคมของประเทศไทย จากนั้นจะนำเสนอดัชนีสังคมต่าง ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์นี้มาพิมพ์เป็น "รายงานสถานการณ์ทางสังคมของประเทศไทย" เพื่อเผยแพร่ต่อไป