การสร้างฐานความรู้ด้านภาวะสุขภาพของแรงงานต่างด้าว

การสร้างฐานความรู้ด้านภาวะสุขภาพของแรงงานต่างด้าว

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: Simon Baker


นักวิจัย: จรัมพร โห้ลำยอง, กาญจนา เทียนลาย

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Migrant Health 
2. เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับ Migrant Health (ภาวะสุขภาพของแรงงานต่างด้าว).