การศึกษาเพื่อหารูปแบบการพัฒนากำลังคนในงานของสำนักอนามัยกรุงเทพฯ

การศึกษาเพื่อหารูปแบบการพัฒนากำลังคนในงานของสำนักอนามัยกรุงเทพฯ

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ทวีศักดิ์ เศวตเศรนี


วัตถุประสงค์: