การศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือระบุสาเหตุการตายด้วยการสัมภาษณ์ (ภาค 2)

การศึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือระบุสาเหตุการตายด้วยการสัมภาษณ์ (ภาค 2)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , จงจิตต์ ฤทธิรงค์

วัตถุประสงค์: