การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีของเยาวชนไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับนาโนเทคโนโลยีของเยาวชนไทยและสาธารณรัฐเกาหลี

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: นายธเนศ กิติศรีวรพันธ์


วัตถุประสงค์: