การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อพฤติกรรมความรู้ ความเข้าใจของประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร

การศึกษาอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีต่อพฤติกรรมความรู้ ความเข้าใจของประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมในกรุงเทพมหานคร

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ยลสลวย วาริทสวัสดิ์


นักวิจัย: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม, นางอรพรรณ  หันจางสิทธิ์, ทันตแพทย์วัลลภ  ภูวพานิช

วัตถุประสงค์: