การศึกษาสภาวะการวางแผนครอบครัวและสวัสดิการสำหรับแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรม

การศึกษาสภาวะการวางแผนครอบครัวและสวัสดิการสำหรับแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรม

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชาย โพธิสิตา


นักวิจัย: กุศล สุนทรธาดา , จรรยา เศรษฐบุตร

วัตถุประสงค์: