การศึกษาสถานการณ์ระบบการจัดการการย้ายถิ่นข้ามชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย

การศึกษาสถานการณ์ระบบการจัดการการย้ายถิ่นข้ามชาติที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา


นักวิจัย: กฤตยา อาชวนิจกุล , Philip Guest, วณี  ปิ่นประทีป, เสาวภาค สุขสินชัย

วัตถุประสงค์: