การศึกษาวิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ว่าด้วยเรื่องเอดส์

การศึกษาวิเคราะห์วิธีคิดวิทยาในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ว่าด้วยเรื่องเอดส์

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: กฤตยา อาชวนิจกุล


นักวิจัย: กนกวรรณ ธราวรรณ

วัตถุประสงค์: