การศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับความต้องการบริการด้านสุขภาพอนามัยทางสตรีวัยรุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย (SLF)

การศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมทางเพศที่เกี่ยวข้องกับความต้องการบริการด้านสุขภาพอนามัยทางสตรีวัยรุ่นในโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย (SLF)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: Dr. Nicholas Ford

วัตถุประสงค์: