การศึกษาระดับแนวโน้ม และปัจจัยกำหนดสภาวะการเจ็บป่วยและการตายในประเทศไทย

การศึกษาระดับแนวโน้ม และปัจจัยกำหนดสภาวะการเจ็บป่วยและการตายในประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์ , รศ.พญ.เยาวรัตน์  ปรปักษ์ขาม, รศ.ดร.สันทัด   เสริมศรี, วาทินี บุญชะลักษี

วัตถุประสงค์: