การศึกษาผลกระทบของการชลประทานที่มีการเปลี่ยนแปลงประชากร

การศึกษาผลกระทบของการชลประทานที่มีการเปลี่ยนแปลงประชากร

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: ผศ.ทวีศักดิ์  เศวตเศรนี, อ.จักราทิตย์  ธนาคม, อ.ดร.แอนโทนี่  ประมวญรัตน

วัตถุประสงค์: