การศึกษาประสิทธิผลของการให้บริการวางแผนครอบครัว

การศึกษาประสิทธิผลของการให้บริการวางแผนครอบครัว

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: ปราโมทย์ ประสาทกุล, Anthony  Bennett

วัตถุประสงค์: