การศึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ  สท. ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

การศึกษาติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: กมลชนก ขำสุวรรณ, จรัมพร โห้ลำยอง, วรรณภา อารีย์, ฤดีวรรณ ผิวนวล, ทิพาภรณ์  โพธิ์ถวิล, บุรเทพ โชคธนานุกูล

วัตถุประสงค์:

1. เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ สท. ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระยะเวลา 6 เดือนแรก และ 1 ปี โดยประเมิน
1.1 การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจและแผนยุทธศาสตร์
1.2 การบรรลุผลการดำเนินงานในระดับผลลัพธ์/ผลกระทบของแผนงาน